Περιεχόμενο
Εισαγωγή

Με τη χρήση του API, e-invoicing-user-api.pegcloud.io, δίνεται η δυνατότητα σε ERP εφαρμογές να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Παροχής Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων της ΤΕΣΑΕ και να αυθεντικοποιούν τα παραστατικά τους.

Η ταυτοποίηση του Εγγεγραμμένου Χρήστη για τη χρήση του API, γίνεται με τη χρήση του Bearer token, ο κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στο Bearer token καθώς και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαφύλαξη της μυστικότητας τους. Μπορείτε να λάβετε το Bearer token κάνοντας σύνδεση με τους κωδικούς σας στο e-invoicing.pegcloud.io, από την επιλογή [Ο λογαριασμός μου]. Σε περίπτωση απώλειας ή υποψίας διαρροής του ο Εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να ενημερώσει ΑΜΕΣΑ την ΤΕΣΑΕ. Η ΤΕΣΑΕ δεν αποκαλύπτει ή/και δημοσιοποιεί με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες των λογαριασμών των Εγγεγραμμένων Χρηστών.

Παρακάτω, δίνονται λεπτομέρειες για τα endpoints του API.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση API
URL: "https://e-invoicing-user-api.pegcloud.io/invoice-data/"
Method: GET
REQUEST

Mπορεί να κληθεί με pnr01 και auth_code. Αν είναι συμπληρωμένο το auth_code, τότε η αναζήτηση γίνεται με αυτό.


GET /invoice-data /HTTP/1.1

Authorization: Bearer {{token}}

Τίτλος Πεδίο Τύπος Μέγεθος
Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης auth_code String 100
External UID prn01 String 100
RESPONSE / HTTP response code: 200

Πιθανές απαντήσεις: 

data.einv03.ok data.einv03.error_level data.einv03.error_code data.einv03.error_message data.einv03.mydata_response_xml
1
Κενό Κενό Κενό XML Απάντησης Επιτυχίας Mydata Αν το παραστατικό που γίνεται get δεν έχει κάποιο λάθος
0
mydata_sync mydata_sync_003 Η αποστολή στο myDATA απέτυχε (XML Validation)
0
mydata_sync mydata_sync_004 Βρέθηκαν σφάλματα από το myDATA XML Απάντησης Σφαλμάτων Mydata
0
mydata_sync mydata_sync_005 Έχει εκδοθεί Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης από τον πάροχο λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με το myDATA. Θα γίνει εκ νέου προσπάθεια διαβίβασης σε δεύτερο χρόνο. XML Απάντησης e-invoicing λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με το Mydata

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε το σχετικό QR code(για ενσωμάτωσή του στην εκτύπωση παραστατικού), θα χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο:
https://e-invoicing.pegcloud.io/pegasus/einv02/search_invoice01.php?auth_code= {authcode}όπου {authcode} η τιμή του στοιχείου authcode.


{
	"ok": "Number(1)",
	"code": "Number(3)",
	"data": {
		"id": "Number(15): Μ.Κ.",
		"uid": "String(50): Μοναδικός Αριθμός (ΜΑΡΚ)",
		"mark": "String(50)",
		"authcode": "String(100): Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης",
		"transmissionFailure": "Number(1): Αδυναμία Επικοινωνίας Παρόχου",
		"entuid": "String(50): Κωδ.Χαρακτηρισμού",
		"dmark": "String(50): ΜΑΡΚ Διαγραφής",
		"is_vatNumber": "String(20): ΑΦΜ Εκδότη",
		"is_country": "String(3): Χώρας Εκδότη",
		"is_branch": "Number(5) Αρ.Εγκατάστασης Εκδότη",
		"is_name": "String(60): Επωνυμία Εκδότη",
		"is_address": "String(100): Διεύθυνση Εκδότη",
		"is_address_num": "String(5): Αριθμός Διεύθυνσης",
		"is_city": "String(100): Πόλη Εκδότη",
		"is_zip": "String(20): ΤΚ Εκδότη",
		"cp_vatNumber": "String(20): ΑΦΜ Λήπτη",
		"cp_country": "String(3) Χώρα Λήπτη",
		"cp_branch": "Number(5) Αρ.Εγκατάστασης Λήπτη",
		"cp_name": "String(60): Επωνυμία Λήπτη",
		"cp_address": "String(100): Διεύθυνση Λήπτη",
		"cp_address_num": "String(5): Αριθμός Διεύθυνση",
		"cp_city": "String(100): Πόλη Λήπτη",
		"cp_zip": "String(20: ΤΚ Λήπτη)",
        "slr_taxr_name": "String(60): Επωνυμία Φορολογικού Αντιπροσώπου Πωλητή",
        "slr_taxr_vat": "String(20): ΑΦΜ Φορολογικού Αντιπροσώπου Πωλητή",
		"series": "String(20): Σειρά Παρ/κού",
		"aa": "String(20): Αρ.Παρ/κού",
		"issueDate": "Date(10): Ημερομηνία Έκδοσης (YYYY-mm-dd)",
		"issueTime": "String(8): Ώρα Έκδοσης (hh:mm:ss)",
		"invoiceType": "String(20): Κατηγορία Παραστατικού",
		"fuelInvoice": "Number(1): Παραστατικό καυσίμων (ένδειξη)",
		"payType": "String(30): Τρόπος Πληρωμής",
		"vatPaymentSuspension": "Number(1): Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ",
		"currency": "String(5): Κωδικός Νομίσματος",
		"exchangeRate": "Number(13,5): Ισοτιμία",
		"correlatedInvoices": "String(350): Συσχετιζόμενα Παρ/κά (marks)",
		"selfPricing": "Number(1): Αυτοτιμολόγηση",
		"dispatchDate": "Date(10): Ημερομηνία Εναρξη Αποστολής (YYYY-mm-dd)",
		"dispatchTime": "String(8): Ωρα Εναρξης (hh:mm:ss)",
		"vehicleNumber": "String(10): Αρ.Οχήματος",
		"movePurpose": "String(20): Σκοπός Διακίνησης",
		"totalNetValue": "Number(13,5): Σύνολο Καθαρής Αξίας",
		"totalVatAmount": "Number(13,5): Σύνολο ΦΠΑ",
		"totalWithheldAmount": "Number(13,5): Σύνολο Παρ.Φόρων",
		"totalFeesAmount": "Number(13,5): Σύνολο Τελών",
		"totalStampDutyAmount": "Number(13,5): Σύνολο Χαρτοσήμου",
		"totalOtherTaxesAmount": "Number(13,5): Σύνολο Λοιπών Φόρων",
		"totalDeductionsAmount": "Number(13,5): Σύνολο Κρατήσεων",
		"totalGrossValue": "Number(13,5): Συνολική Aξία",
		"p00": "Number(1): Έσοδο/Έξοδο",
		"pnr01": "String(100): External UID",
		"einv02": [
			{
				"id": "Number(15): Μ.Κ.",
				"lineNumber": "Number(10): ΑΑ Γραμμής",
				"rectype": "Number(1): Τύπος γραμμής",
				"quantity": "Number(10,5): Ποσότητα",
				"fuelCode": "Number(5): Κωδικός Καυσίμου",
				"measurementUnit": "String(20): Μονάδα Μέτρησης",
				"invoiceDetailType": "String(20): Επισήμανση",
				"netValue": "Number(15,5): Καθαρή Αξία",
				"vatCategory": "String(20): Κατηγορια ΦΠΑ",
				"vatExemptionCategory": "String(20): Κατηγορια Εξαίρεσης ΦΠΑ",
				"applicationId": "String(50): Αρ.Δήλωσης",
				"applicationDate": "Date(10): Ημ/νία Δήλωσης (YYYY-mm-dd)",
				"doy": "String(45): ΔΟΥ Δήλωσης",
				"shipId": "String(100): Στοιχεία Πλοίου",
				"discountOption": "Number(1): Δικαίωμα Έκπτωσης",
				"withheldAmount": "Number(13,5): Ποσό Παρακράτησης Φόρου",
				"withheldPercentCategory": "String(20):Κατηγορία Παρακρ.Φόρου",
				"stampDutyAmount": "Number(13,5): Αξία Χαρτοσήμου",
				"stampDutyPercentCategory": "String(20): Κατηγορία Συντελεστή Χαρτοσήμου",
				"feesAmount": "Number(13,5): Ποσό Τελών",
				"feesPercentCategory": "String(20): Κατηγορία Συντελεστή Τελών",
				"otherTaxesPercentCategory": "String(20): Κατηγορια Λοιπών Φόρων",
				"otherTaxesAmount": "Number(13,5): Ποσό Λοιπών Φόρων",
				"vatAmount": "Number(13,5): Σύνολο ΦΠΑ",
				"deductionsAmount": "Number(13,5): Σύνολο Κρατήσεων",
				"mydt10_p00": "Number(1): Έσοδο/Έξοδο (1/2)",
				"classificationType": "String(20): Κωδικός Χαρακτηρισμού",
				"classificationCategory": "String(20): Κατηγορία Χαρακτηρισμού",
				"vclassificationType": "String(20): Κωδικός Χαρακτηρισμού",
				"class_amount": "Number(13,5): Σύνολο Καθαρής Αξίας",
				"lineComments": "String(350): Σχόλια",
				"taxtype": "String(10): Είδος Φόρου",
				"taxcat": "String(10): Κατηγορία Φόρου",
				"taxamount": "Number(13,5): Ποσό Φόρου",
				"taxunder": "Number(13,5): Υποκείμενη Αξία",
				"p105": "Number(10,2): Ποσότητα Pegasus. Χρησιμοποιείται στην προβολή του παραστατικού.",
				"p106": "String: Περιγραφή Pegasus. Χρησιμοποιείται στην προβολή του παραστατικού."
			}
		],
		"einv03" : {
			"ok": "Number(1): Status εκτέλεσης: Τιμές: 1 για επιτυχής αποστολή στην υπηρεσία του Mydata / 0 για περίπτωση αδυναμίας αποστολής στην υπηρεσία του Mydata.",
			"error_level" : "String(100): Διαβάθμιση Λάθους (mydata_sync ή κενό)",
			"error_code" : "String(100): Κωδικός Λάθους (mydata_sync_005 ή κενό)",
			"error_message" : "String(250): Μήνυμα Λάθους ",
			"mydata_response_xml" : "String: XML Απάντησης Mydata"
		}
	}
}

RESPONSE / HTTP response code: 400

Πρόβλημα στην εύρεση και παρουσίαση του παραστατικού.


{
  "ok" : "0",
  "code" : "String: The Error Code",
  "error" : {
    "title" : "String: Error's Title",
    "message" : "String: Error's Message"
  }
}

RESPONSE / HTTP response code: 401

To bearer token που έχετε ορίσει στο header δεν είναι σωστό


{
  "ok" : 0,
  "code" : 401,
  "error" : {
    "title" : "Unauthorized"
  }
}

REQUEST
POST /invoice-data /HTTP/1.1

Authorization: Bearer {{token}}

Τίτλος Πεδίο Τύπος Μέγεθος
Αδυναμία Επικοινωνίας Παρόχου transmission_failure Νumeric 1,1 0 | 1
ΑΦΜ Εκδότη is_vat String 20
Χώρα Εκδότη is_country String 3
Αρ.Εγκατάστασης Εκδότη is_branch Νumeric 5
Επωνυμία Εκδότη is_name String 60
Διεύθυνση Εκδότη is_address String 100
Αριθμός Διεύθυνσης Εκδότη is_address_num String 5
Πόλη Εκδότη is_city String 100
ΤΚ Εκδότη is_zip String 20
ΑΦΜ Λήπτη cp_vat String 20
Χώρα Λήπτη cp_country String 3
Αρ. Εγκατάστασης Λήπτη cp_branch Νumeric 5
Επωνυμία Λήπτη cp_name String 60
Διεύθυνση Λήπτη cp_address String 100
Πόλη Λήπτη cp_city String 100
ΤΚ Λήπτη cp_zip String 20
Αριθμός Διεύθυνσης Λήπτη cp_address_num String 5
Επωνυμία Φορολογικού Αντιπροσώπου Πωλητή slr_taxr_name String 60
ΑΦΜ Φορολογικού Αντιπροσώπου Πωλητή slr_taxr_vat String 20
Σειρά Παραστατικού series String 20
Αρ. Παραστατικού aa String 20
Ημερομηνία Έκδοσης issuedate Date 10
Ώρα Έκδοσης issuetime String 8
Κατηγορία Παραστατικού invtype String 20
Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ vatpaysusp Boolean 1
Κωδικός Νομίσματος currency String 5
Ισοτιμία exchrate Νumeric 13,5
Συσχετιζόμενα Παραστατικά (marks) correlinv String 350
Αυτοτιμολόγηση slfpricing Boolean 1
Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής dispdate Date 10
Ώρα Έναρξης disptime String 8
Αρ.Οχήματος vehiclenum String 10
Σκοπός Διακίνησης mvpurpose String 20
Τρόπος Πληρωμής paytype String 20
Παραστατικό καυσίμων fuelinvoice Boolean 1
Σύνολο Καθαρής Αξίας tnetvalue Νumeric 13,5
Σύνολο ΦΠΑ tvat_am Νumeric 13,5
Σύνολο Παρακρατούμενων Φόρων twthhld_am Νumeric 13,5
Σύνολο Τελών tfees_am Νumeric 15,5
Σύνολο Χαρτοσήμου tstamp_am Νumeric 13,5
Σύνολο Λοιπών Φόρων ttax_am Νumeric 13,5
Σύνολο Κρατήσεων tdeduction Νumeric 13,5
Συνολική Aξία tgross_val Νumeric 13,5
Έσοδο/Έξοδο p00 Νumeric 1 1 | 2
External UID pnr01 String 100
Είδη παραστατικού einv02 Memo
[
	{
		"mydt10": "Number(14): Μ.Κ. Παραστατικού",
		"mydt57_p00": "String(20): Χαρακτηρισμός Εσόδου",
		"mydt58_p00": "String(20): Χαρακτηρισμός Εξόδου",
		"mydt61_p00": "String(20): Χαρακτηρισμός Ε3 Εσοδου",
		"mydt62_p00": "String(20): Χαρακτηρισμός Ε3 Εξόδου",
		"mydt62_p01": "String(20): Χαρακτηρισμός Ε3 ΦΠΑ Εξόδου",
		"linenumber": "Number(10): ΑΑ Γραμμής",
		"rectype": "Number(1): Τύπος γραμμής",
		"p104": "Number(1): Έσοδο/Έξοδο (1/2)",
		"quantity": "Number(10,5): Ποσότητα",
		"fuelcode": "Number(5): Κωδικός Καυσίμου",
		"munit": "String(20): Μονάδα Μέτρησης",
		"invdtype": "String(20): Επισήμανση mydt60",
		"netvalue": "Number(10,5): Καθαρή Αξία",
		"vatcat": ":String(20): Κατηγορια ΦΠΑ mydt51",
		"vatexcat": "String(20): Κατηγορια Εξαίρεσης ΦΠΑ mydt52",
		"fpavalue": "Number(10,5): Αξία ΦΠΑ",
		"appid": "String(50): Αρ.Δήλωσης",
		"appdate": "Date(10): Ημ/νία Δήλωσης (YYYY-mm-dd)",
		"doy": "String(45): ΔΟΥ Δήλωσης",
		"shipid": "String(100): Στοιχεία Πλοίου",
		"discoption": "Number(1): Δικαίωμα Έκπτωσης",
		"wthhldpcat": "String(20): Κατηγορία Παρακρ.Φόρου mydt53",
		"wthhld_am": "Number(13,5): Ποσό Παρακράτησης Φόρου",
		"stampvalue": "Number(13,5): Αξία Χαρτοσήμου",
		"stamppcat": "String(20): Κατηγορία Συντελεστή Χαρτοσήμου mydt55",
		"feestype": "String(20): Κατηγορία Συντελεστή Τελών mydt56",
		"fees_am": "Number(13,5): Ποσό Τελών",
		"otaxpcat": "String(20): Κατηγορια Λοιπών Φόρων mydt54",
		"otax_am": "Number(13,5): Ποσό Λοιπών Φόρων",
		"deducvalue": "Number(13,5): Αξία Κρατήσεων",
		"comments": "String(350): Σχόλια",
		"taxcat": "String(10): Κατηγορία Φόρου",
		"taxtype": "String(10): Είδος Φόρου",
		"taxamount": "Number(13,2): Ποσό Φόρου",
		"taxunder": "Number(13,2): Υποκείμενη Αξία",
		"p105": "Number(10,2): Ποσότητα Pegasus. Χρησιμοποιείται στην προβολή του παραστατικού.",
		"p106": "String: Περιγραφή Pegasus. Χρησιμοποιείται στην προβολή του παραστατικού."

	}
]
Στοιχεία Αποστολής Παραστατικού einv00 Memo
{
	"p01": "Number(1): "Όρισμός αποστολής παραστατικού με email (1: Service Only, 2: Service or p010)",
	"p02": "Number(1): Όρισμός γλώσσας αποστολής παραστατικού με e-mail (1: en, 2: p020, default: el)",
	"p010": "String(50): Εναλλακτικό e-mail αποστολής παραστατικού",
	"p020": "String(2): Γλώσσα αποστολής e-mail (ISO 639-1)"
}
Γλώσσα Διαχειριστικού lang String 3
RESPONSE / HTTP response code: 200

Πιθανές απαντήσεις:

data.einv03.ok data.einv03.error_level data.einv03.error_code data.einv03.error_message data.einv03.mydata_response_xml
1
Κενό Κενό Κενό XML Απάντησης Επιτυχίας Mydata Αν η αποστολή του παραστατικού (στην υπηρεσία του MyData) ολοκληρωθεί με επιτυχία
0
mydata_sync mydata_sync_005 Έχει εκδοθεί Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης από τον πάροχο λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με το myDATA. Θα γίνει εκ νέου προσπάθεια διαβίβασης σε δεύτερο χρόνο. XML Απάντησης e-invoicing λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με το Mydata Αν υπάρχει προσωρινό πρόβλημα επικοινωνίας του παρόχου με την υπηρεσία myDATA (το service myDATA δεν λειτουργεί για τεχνικούς λόγους). Σε αυτήν την περίπτωση εκδίδονται προσωρινά data.mark και data.authcode καθώς και το data.transmissionFailure ορίζεται 2.


Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε το σχετικό QR code(για ενσωμάτωσή του στην εκτύπωση παραστατικού), θα χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο:
https://e-invoicing.pegcloud.io/pegasus/einv02/search_invoice01.php?auth_code= {authcode}όπου {authcode} η τιμή του στοιχείου authcode.


{
	"ok": "Number(1)",
	"code": "Number(3)",
	"data": {
		"id": "Number(15): Μ.Κ.",
		"uid": "String(50): Μοναδικός Αριθμός (ΜΑΡΚ)",
		"mark": "String(50)",
		"authcode": "String(100): Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης",
		"transmissionFailure": "Number(1): Αδυναμία Επικοινωνίας Παρόχου",
		"entuid": "String(50): Κωδ.Χαρακτηρισμού",
		"dmark": "String(50): ΜΑΡΚ Διαγραφής",
		"is_vatNumber": "String(20): ΑΦΜ Εκδότη",
		"is_country": "String(3): Χώρας Εκδότη",
		"is_branch": "Number(5) Αρ.Εγκατάστασης Εκδότη",
		"is_name": "String(60): Επωνυμία Εκδότη",
		"is_address": "String(100): Διεύθυνση Εκδότη",
		"is_address_num": "String(5): Αριθμός Διεύθυνσης",
		"is_city": "String(100): Πόλη Εκδότη",
		"is_zip": "String(20): ΤΚ Εκδότη",
		"cp_vatNumber": "String(20): ΑΦΜ Λήπτη",
		"cp_country": "String(3) Χώρα Λήπτη",
		"cp_branch": "Number(5) Αρ.Εγκατάστασης Λήπτη",
		"cp_name": "String(60): Επωνυμία Λήπτη",
		"cp_address": "String(100): Διεύθυνση Λήπτη",
		"cp_address_num": "String(5): Αριθμός Διεύθυνση",
		"cp_city": "String(100): Πόλη Λήπτη",
		"cp_zip": "String(20: ΤΚ Λήπτη)",
        "slr_taxr_name": "String(60): Επωνυμία Φορολογικού Αντιπροσώπου Πωλητή",
        "slr_taxr_vat": "String(20): ΑΦΜ Φορολογικού Αντιπροσώπου Πωλητή",
		"series": "String(20): Σειρά Παρ/κού",
		"aa": "String(20): Αρ.Παρ/κού",
		"issueDate": "Date(10): Ημερομηνία Έκδοσης (YYYY-mm-dd)",
		"issueTime": "String(8): Ώρα Έκδοσης (hh:mm:ss)",
		"invoiceType": "String(20): Κατηγορία Παραστατικού",
		"fuelInvoice": "Number(1): Παραστατικό καυσίμων (ένδειξη)",
		"payType": "String(30): Τρόπος Πληρωμής",
		"vatPaymentSuspension": "Number(1): Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ",
		"currency": "String(5): Κωδικός Νομίσματος",
		"exchangeRate": "Number(13,5): Ισοτιμία",
		"correlatedInvoices": "String(350): Συσχετιζόμενα Παρ/κά (marks)",
		"selfPricing": "Number(1): Αυτοτιμολόγηση",
		"dispatchDate": "Date(10): Ημερομηνία Εναρξη Αποστολής (YYYY-mm-dd)",
		"dispatchTime": "String(8): Ωρα Εναρξης (hh:mm:ss)",
		"vehicleNumber": "String(10): Αρ.Οχήματος",
		"movePurpose": "String(20): Σκοπός Διακίνησης",
		"totalNetValue": "Number(13,5): Σύνολο Καθαρής Αξίας",
		"totalVatAmount": "Number(13,5): Σύνολο ΦΠΑ",
		"totalWithheldAmount": "Number(13,5): Σύνολο Παρ.Φόρων",
		"totalFeesAmount": "Number(13,5): Σύνολο Τελών",
		"totalStampDutyAmount": "Number(13,5): Σύνολο Χαρτοσήμου",
		"totalOtherTaxesAmount": "Number(13,5): Σύνολο Λοιπών Φόρων",
		"totalDeductionsAmount": "Number(13,5): Σύνολο Κρατήσεων",
		"totalGrossValue": "Number(13,5): Συνολική Aξία",
		"p00": "Number(1): Έσοδο/Έξοδο",
		"pnr01": "String(100): External UID",
		"einv02": [
			{
				"id": "Number(15): Μ.Κ.",
				"lineNumber": "Number(10): ΑΑ Γραμμής",
				"rectype": "Number(1): Τύπος γραμμής",
				"quantity": "Number(10,5): Ποσότητα",
				"fuelCode": "Number(5): Κωδικός Καυσίμου",
				"measurementUnit": "String(20): Μονάδα Μέτρησης",
				"invoiceDetailType": "String(20): Επισήμανση",
				"netValue": "Number(15,5): Καθαρή Αξία",
				"vatCategory": "String(20): Κατηγορια ΦΠΑ",
				"vatExemptionCategory": "String(20): Κατηγορια Εξαίρεσης ΦΠΑ",
				"applicationId": "String(50): Αρ.Δήλωσης",
				"applicationDate": "Date(10): Ημ/νία Δήλωσης (YYYY-mm-dd)",
				"doy": "String(45): ΔΟΥ Δήλωσης",
				"shipId": "String(100): Στοιχεία Πλοίου",
				"discountOption": "Number(1): Δικαίωμα Έκπτωσης",
				"withheldAmount": "Number(13,5): Ποσό Παρακράτησης Φόρου",
				"withheldPercentCategory": "String(20):Κατηγορία Παρακρ.Φόρου",
				"stampDutyAmount": "Number(13,5): Αξία Χαρτοσήμου",
				"stampDutyPercentCategory": "String(20): Κατηγορία Συντελεστή Χαρτοσήμου",
				"feesAmount": "Number(13,5): Ποσό Τελών",
				"feesPercentCategory": "String(20): Κατηγορία Συντελεστή Τελών",
				"otherTaxesPercentCategory": "String(20): Κατηγορια Λοιπών Φόρων",
				"otherTaxesAmount": "Number(13,5): Ποσό Λοιπών Φόρων",
				"vatAmount": "Number(13,5): Σύνολο ΦΠΑ",
				"deductionsAmount": "Number(13,5): Σύνολο Κρατήσεων",
				"mydt10_p00": "Number(1): Έσοδο/Έξοδο (1/2)",
				"classificationType": "String(20): Κωδικός Χαρακτηρισμού",
				"classificationCategory": "String(20): Κατηγορία Χαρακτηρισμού",
				"vclassificationType": "String(20): Κωδικός Χαρακτηρισμού",
				"class_amount": "Number(13,5): Σύνολο Καθαρής Αξίας",
				"lineComments": "String(350): Σχόλια",
				"taxtype": "String(10): Είδος Φόρου",
				"taxcat": "String(10): Κατηγορία Φόρου",
				"taxamount": "Number(13,5): Ποσό Φόρου",
				"taxunder": "Number(13,5): Υποκείμενη Αξία",
				"p105": "Number(10,2): Ποσότητα Pegasus. Χρησιμοποιείται στην προβολή του παραστατικού.",
				"p106": "String: Περιγραφή Pegasus. Χρησιμοποιείται στην προβολή του παραστατικού."
			}
		],
		"einv03" : {
			"ok": "Number(1): Status εκτέλεσης: Τιμές: 1 για επιτυχής αποστολή στην υπηρεσία του Mydata / 0 για περίπτωση αδυναμίας αποστολής στην υπηρεσία του Mydata.",
			"error_level" : "String(100): Διαβάθμιση Λάθους (mydata_sync ή κενό)",
			"error_code" : "String(100): Κωδικός Λάθους (mydata_sync_005 ή κενό)",
			"error_message" : "String(250): Μήνυμα Λάθους ",
			"mydata_response_xml" : "String: XML Απάντησης Mydata"
		},
		"request_xml": "String: XML Αποστολής Mydata",
		"response_xml": "String: XML Απάντησης Mydata"
	}
}

RESPONSE / HTTP response code: 400

Πρόβλημα στη δημιουργία του παραστατικού.

Το στοιχείο data επιστρέφει μόνο στην περίπτωση των codes mydata_sync_003 και mydata_sync_004.

Code Message
customer_api_009
Η τιμή του πεδίου transmission_failure μπορεί να είναι μόνο 0 ή 1 Εμφανίζεται σε περίπτωση που δοθεί μη αποδεκτή τιμή στο input transmission_failure
customer_api_014
Το ΑΦΜ Εκδότη δεν μπορεί να είναι κενό
customer_api_001
Έχουν λήξει οι υπολειπόμενες κλήσεις σας
customer_api_002
Έχουν καταναλωθεί όλες οι κλήσεις Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
customer_api_006
Το παραστατικό έχει ξανασταλεί επιτυχώς
customer_api_007
Δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί το παραστατικό Γενικό Λάθος
mydata_sync_003 Η αποστολή στο myDATA απέτυχε (XML Validation) Πληροφορίες για το error στο στοιχείο data.validation_errors.
mydata_sync_004 Βρέθηκαν σφάλματα από το myDATA Πληροφορίες για το error στο στοιχείο data.errors. Πρόκειται για επιχειρησιακά σφάλματα που επιστρέφουν από το myDATA service π.χ. [Code: 235 - Message: Issuer must be different from counterpart] ή [Access denied due to missing subscription key. Make sure to include subscription key when making requests to an API].

{
  "ok" : 0,
  "code" : "String: The Error Code",
  "error" : {
    "title" : "String: Error's Title",
    "message" : "String: Error's Message"
  },
  "data": { 
    "errors": [
      {
        "code": "Number: MyData error code",
        "message": "String: MyData error message"
      }
    ],
    "validation_errors": [
      "String: Error message"
    ],
    "requestURL": "String: MyData URL",
	"request_xml": "String: XML Αποστολής Mydata",
	"response_xml": "String: XML Απάντησης Mydata"
  }
}

RESPONSE / HTTP response code: 401

To bearer token που έχετε ορίσει στο header δεν είναι σωστό


{
  "ok" : 0,
  "code" : 401,
  "error" : {
    "title" : "Unauthorized"
  }
}

*Κατεβάστε το JSON για το Postman