15/11/2006    Ανακοίνωση της ανανέωσης R002 του Pegasus V3.10

Η ανανέωση R002 τoυ πυρήνα της Τεχνολογίας Πήγασος V3.10 είναι πλήρως συμβατή με την προηγούμενή της.

Οι Εφαρμογές που ήδη έχουν κατασκευαστεί με την R001 με dataclass dbPegasus ή MySQL είναι δυνατό να τρέχουν με την χρήση της νέας ανανέωσης R002 χωρίς καμία αλλαγή.

Μερικές από τις αλλαγές που περιέχει είναι :

  • Πλήρης Υποστήριξη Tabs στις οθόνες. Μπορούμε να ορίσουμε σε μία τάξη οθόνης (screen class) ότι περιέχει tabs, στην δημιουργία της από το Pegasus DIAS.
  • Δυνατότητα ορισμού menu, tree, outlook bar objects και δυναμικά στην διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής με την χρήση νέων συναρτήσεων (makemenu(), maketree(), makeotlk() )
  • Περισσότερες δυνατότητες παρακολούθησης των events (on click, on mouse κ.ο.κ.) καθώς ενημερώνεται άμεσα το _eventpar array με τις τιμές σημαντικών παραμέτρων όταν συναίβει το event (π.χ. θέση mouse).
  • Νέες δυνατότητες διαχείρισης και εμφάνισης των buttons και button bars
  • Δυνατότητα τροποποίησης μίας browse list κατά την διαχείριση ( chbrowse() )
  • Βελτιστοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης activeX Controls και της χρήσης των TCP/IP sockets

nea_jim_446_400

Οι παραπάνω δυνατότητες ενσωματώθηκαν στον Πυρήνα του Pegasus V3.10 για να υποστηρίξουν τις επόμενες 5 ανανέωσεις των τυποποιημένων εφαρμογών Pegasus

Οι χρήστες της Τεχνολογίας Pegasus V3.10, που καλύπτονται με ΕΣΤΕΣ,  μπορούν να κατεβάσουν τα νέα αρχεία (exe και dll) από το extranet της Τεχνολογίας Pegasus (http://www.pegasus.net.gr) και να τα ενσωματώσουν στην εφαρμογή τους.

Τις νέες δυνατότητες - συναρτήσεις, μπορείτε να τις βρείτε στο Pegasus Reference Manual. Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο μέ όλες τις συναρτήσεις και δυνατότητες της νέας ανανέωσης. Ακολουθεί κατάλογος με τις σημαντικότερες από τις αλλαγές που έγιναν:

Συναρτήσεις   που προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν
      MAKETREE()
      TREEADD()                                        
      TREEDELALL()                                      
      TREEEXPALL()                                        
      DEFOBBAR()                                        
      PEGCLNT()                                         
      SERVICECTRL()                                     
      CRSTRARRAY()                                      
      SLEEP()                                           
      MAKEMENU() 
      MAKEOTLK()                                       
      RETARRAY()                                        
      SETPROJECT()                                      
      CREATEDIR()                                       
      SAVEPUBL()                                        
      RESTPUBL()                                        
      SAVEALLPUB()                                      
      CHBROWSE()                                        
      SETBGR()                                          
      R_RGB(), G_RGB(), B_RGB()                         
      OBJCOORD()                                        
      ODBCCOND()
      ODBCLIST()
      ODBCCANCELTRAN()
      ODBCBEGINTRAN()
      ODBCMINSERT()
      ODBCMREPLACE()
      OSET_COLOR()
      OSET_POS()
      OSET_SIZE()
      OSET_TEXT()

Τάξεις και Αντικείμενα που προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν
   Get Object : Περισσότερες δυνατότητες στην διαχείριση των get objects

   Button Object : Δυνατότητες διαχείρισης ενός button κατά την διάρκει λειτουργίας της εφαρμογής (όχι μόνο κατά τον ορισμό του από το Pegasus DIAS) 

   Tab Objects : Δημιουργείται από το Pegasus DIAS μέσα σε μία τάξη οθόνης (screen class). Διαθέτει επίσης μεθόδους και μεταβλητές για την διαχείρισή του κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. 

   Button Bar Object: Στα Buttons προστέθηκε δυνατότητα για ενεργοποίηση με πλήκτρο (function Key). Επίσης μπορούμε να ορίσουμε background διαφορετικό του παραθύρου που ανήκει η button bar. 

  Browse Objects : Νέες μέθοδοι διαχείρισης ενός browse. Δυνατότητα τροποποίησής του κατά την εκτέλεση της εφαρμογής.