03/10/2005    ΠΟΛ 1127 για Video Clubs και Pegasus Video

H υποχρεωτική τήρηση επιπρόσθετου "βιβλίου ποσοτικής παράδωσης και παραλαβής" από τις επιχειρήσεις VideoClub παρατείνεται με απόφαση του ΥπουργείουΟικονομικών έως 31/10/05.

Για την άμεση ανταπόκρισή σας στην αγορά, έχουμε έτοιμη την προσφορά που θα μπορούσατε να στείλετε προς τα Video Clubs που υποστηρίζετε ή επιθυμήτε να υποστηρίξετε, αρκεί να εισαγάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στο word κείμενο της προσφοράς και να επικολλήσετε την περιγραφή του Υλικού σας στο Παράρτημα Β.
Η συνοπτική περιγραφή του Pegasus Video V3.00 είναι διαθέσιμη Ακολουθεί η ΠΟΛ της παράτασης για πληρέστερη ενημέρωση : "Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με την 1038564/236/0015/ΠΟΛ.1063/13-4-2005 Α.Υ.Ο.Ο. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 544/Β΄/22-4-2005 θεσπίστηκαν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες,DVD και συναφή αγαθά.v Οι ως άνω υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. επιβλήθηκαν από 1-7-2005 για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το συμβατικό τρόπο λειτουργίας και από 1/8/2005 για τις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν τα είδη τους (βιντεοκασέτες,DVD κ.λ.π.) μέσω αυτόματων μηχανημάτων.
2. Λόγω της άμεσης πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της υπόψη Α.Υ.Ο.Ο.και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών τους, με την εγκύκλιο 1058451/336/0015/ΠΟΛ.1088/13-6-2005 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεών της, έγινε δεκτό να μην επιβάλλονται κυρώσεις μέχρι την 30/9/05 στους υπόχρεους επιτηδευματίες που ενδεχομένως δεν εκπληρώνουν ή εκπληρώνουν πλημμελώς μόνο τις νέες πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο.
3. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το ως άνω χρονικό διάστημα (μέχρι 30-9-2005) δεν κρίνεται απολύτως επαρκές για την ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών και για τη διευκόλυνση των εν λόγω υπόχρεων επιτηδευματιών, η ως άνω ημερομηνία 30-9-2005 μετατίθεται με την παρούσα στις 30-11-2005 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1088/13-6-2005."