08/04/2020    Νομοθεσία MyData & Λογιστές

Νομοθεσία MyData & Λογιστές

Πως αλλάζουν τα καθήκοντα των λογιστών & πώς μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα δεδομένα

Η νέα νομοθεσία της ΑΑΔΕ  #myDATA έρχεται να δώσει νέες αρμοδιότητες αλλά και υποχρεώσεις  στους λογιστές κάνοντας υποχρεωτική αποστολή τιμολογίων και θέτοντας υποχρεωτικό κριτήριο τη διαβίβαση και τον χαρακτηρισμό των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA μόνο από εξουσιοδοτημένους λογιστές και φοροτεχνικούς από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (με βάση τα όρια, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, όπως ισχύει, και την υπ’ αρίθμ. Α.1123/2-4-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1280/Β/15-4-2019). 

Στην πλατφόρμα των #myDATA  θα τηρούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-βιβλία) τα οποία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης. 

Οι αλλαγές που θα φέρει η εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στη λειτουργία των λογιστηρίων θα είναι τεράστιες

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων μετά την εισαγωγή των ΕΛΠ και την κατάργηση του ΚΦΑΣ. 

Τρόπος διαβίβασης των στοιχείων των παραστατικών στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

Η διαβίβαση των στοιχείων των παραστατικών θα είναι δυνατή με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Με το λογιστικό - εμπορικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων.  α) Η έκδοση των παραστατικών θα εξακολουθεί να διενεργείται με τον τρόπο που διενεργείται σήμερα. β) Η διαβίβαση της «σύνοψης» των στοιχείων των παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ θα γίνεται μαζικά μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

2) Με ειδική φόρμα καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA. Στις επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν συστήματα λογισμικού θα παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης της «σύνοψης των παραστατικών» σε ειδική φόρμα καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην διεύθυνση www.aade.gr/myDATA.

3) Με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) απευθείας διασυνδεδεμένους με την ΑΑΔΕ, για τις συναλλαγές λιανικής (Online Cash Registers). Η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται να ενεργοποιηθεί άμεσα. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, οι συναλλαγές λιανικής θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά μέσω συστήματος λογιστικής ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

4) Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέπει την αυτόματη διαβίβαση των ηλεκτρονικά εκ δοθέντων τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην πλατφόρμα myDATA.

Τρόπος ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση «τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών» στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών θα χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό Βιβλίο και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος (απλογραφικό - διπλογραφικό).

 νομοθεσία-mydata-λογιστές

Βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας #myDATA:

 1. Όλες οι εκροές (πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραδόσεων) των επιχειρήσεων και των Ελ.επαγγελματιών ενημερώνουν αυτόματα τα έσοδα (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) ως σύνοψη που σημάνει Καθαρή αξία, ΦΠΑ, φόροι, ΑΦΜ εκδότη και λήπτη . Επαγγέλματα με μηδενικό ΦΠΑ δεν εξαιρούνται της διαδικασίας
 2. Όλες οι εισροές (Αγορές – δαπάνες – πάγια ) που είναι από τιμολόγια εσωτερικού,  ενημερώνουν αυτόματα το myDATA στο βιβλίο εξόδων (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) ως σύνοψη  που σημάνει Καθαρή αξία, ΦΠΑ, φόροι, ΑΦΜ εκδότη και λήπτη

Τι δεν ενημερώνει αυτόματα το myDATA

Δεν ενημερώνονται οι εισπράξεις – πληρωμές και δεν έχει διπλογραφικά άρθρα.

Πότε ενημερώνεται το #myDATA :

Σε πρώτη φάση η ενημέρωση θα γίνεται έως τις 20 του μήνα που αποδίδουν οι επιχειρήσεις τον Φ.Π.Α

 • Διπλογραφικά κάθε 20 του μήνα
 • Απλογραφικά στις 20 προ του τριμήνου που υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ
 • Ιατροί με 0% ΦΠΑ στις 20 κάθε μήνα ανάλογα με τα βιβλία που τηρούν

Ποιες αλλαγές θα συμβούν;

Ουσιαστικά τα λογιστικά προγράμματα για τα απλογραφικά βιβλία έρχονται να αντικατασταθούν  από το myDATA και τα λογιστικά προγράμματα που αφορούν τα διπλογραφικά βιβλία θα ενημερώνουν την ενότητα των αγορών στο myDATA.

Oι εμπορικές εφαρμογές (ΕRP) του πελάτη  θα ενημερώνουν το myDATA και τα διπλογραφικά άρθρα πωλήσεων στο λογιστικό πρόγραμμα με API.

Ποιος θα ενημερώνει το myDATA : Επιχείρηση vs Λογιστές

Η επιχείρηση ενημερώνει για τις πωλήσεις της και την αποδοχή των τιμολογίων που ενημέρωσαν αυτόματα την μερίδα τους

Ο λογιστής είναι αρμόδιος να συμπληρώσει τον χαρακτηρισμό στο myDATA στις εξής κατηγορίες :

Εκροές Πωλήσεις

 • Εμπορεύματα
 • Προιόντα
 • Υπηρεσίες
 • Παρεπόμενα έσοδα
  • Ενοίκια
  • Τόκοι κ.α

Εισροές Αγορές

 • Αγορές
 • Έξοδα
 • Πάγια

Ο λογιστής  θα καταχωρεί στο myDATA 

 • Αγορές εξωτερικού
 • Δαπάνες από λιανικές μη αντικριζόμενες εγγραφές
 • ΕΦΚΑ
 • Αποσβέσεις (έως το τέλος της διαχειριστικής περιόδου)
 • Τακτοποιητικές
 • Αναμορφώσεις
 • Λοιπές μη αντικριζόμενες εγγραφές

Ποιες άλλες αλλαγές  φέρνουν τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ στις καθημερινές λογιστικές εγγραφές;

 • Ξεχωριστά πεδία για την Σειρά και τον Αριθμό παραστατικού αγορών - δαπανών.
 • Αναφορά σε σχετικό πρότυπο παραστατικό ΑΑΔΕ για κάθε ταμειακή ή συμψηφιστική λογιστική εγγραφή επί φορολογικού παραστατικού.
 • Δαπάνες με παραστατικά λιανικής και εξοδολόγια.
 • Τυποποίηση Διαβίβασης λοιπών λογιστικών εγγραφών οντότητας
 • Χαρακτηριστικά Λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου της επιχείρησης

Πώς σας ωφελούν οι εμπορικές εφαρμογές μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

Αμεση σύνδεση με My Data - Επικοινωνία με Α.Α.Δ.Ε.:

 • Τα προγραμμάτα μηχανοργάνωσης  θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε χρόνο αλλά και σωστή ενημέρωση ως προς τον χαρακτηρισμό των πωλήσεων. 
 • Ακόμη, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως το μΕlite θα ενημερώνει αυτόματα το myDATA για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Δυνατότητα online εύρεσης ΑΦΜ για άμεσο έλεγχο της ορθότητα των ΑΦΜ προτού κοπεί το παραστατικό από τον πελάτη σας

Διασύνδεση με το δικό σας λογιστικό πρόγραμμα ή αυτόματη αποστολή μέσω export των παραστατικών του πελάτη

Άμεση  παρακολούθηση και έλεγχος όλων των πελατών σας

Η εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης πρέπει να εκτελεί τις κάτωθι λογιστικές εργασίες για τα ηλεκτρονικά βιβλία όπως :

  • Αποστολή των τύπων είσπραξης
  • Αποστολή ακύρωσης παραστατικού
  • Η προετοιμασία των κωδικών τύπων των χαρακτηρισμών εσόδων για το Ε3. Η προετοιμασία αφορά όλα τα παραστατικά που έχει εκδώσει ή καταχωρήσει η οντότητα για τα παραστατικά των εσόδων.

Ο λογιστής ως σύμβουλος μηχανοργάνωσης!

Είναι πιο κρίσιμο από ποτέ οι λογιστές να λειτουργήσουν σαν σύμβουλοι απέναντι στους πελάτες τους εξηγώντας τους τα οφέλη της μηχανοργάνωσης ώστε να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές!

Οι λογιστές κερδίζουν χρόνο από το να κάνουν διπλές καταχωρήσεις, δίνουν τέλος στις επισκέψεις στους πελάτες τους για να παραλάβουν χειρόγραφα και μπορούν όποιο πρόγραμμα και αν χρησιμοποιούν να διασυνδεθούν με API ή με ένα απλό export από το λογισμικό πρόγραμμα του πελάτη τους.

Για παράδειγμα η έκδοση μElite της Pegasus δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων(export)σε αρχείο, ώστε να αποσταλούν σε εσάς και να τα εισάγετε στη δική σας εφαρμογή.

Η TESAE στο πλευρό των λογιστών

Ακόμη και αν λειτουργήσετε σαν σύμβουλος μηχανοργάνωσης για τους πελάτες, σας προκειμένου να διευκολύνετε την μετάβασή τους στα ηλεκτρονικά βιβλία και τη δικής σας διαχείριση των παραστατικών τους, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσετε το λειτούργημά μας μένοντας “εκτός” από οποιαδήποτε εγκατάσταση, παραμετροποίηση ή τεχνική υποστήριξη μπορεί να απαιτεί ένα πρόγραμμα μηχανοργάνωσης.

Για αυτό έχουμε φροντίσει να σας παρέχουμε ένα δίκτυο 350 συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα όπου κατόπιν σύστασής σας θα αναλάβουν να επικοινωνήσουν με τον πελάτη σας, να του προτείνουν την πιο συμφέρουσα για αυτόν λύση μηχανοργάνωσης & ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αναλαμβάνουν όλη την διαδικασία καθώς και την μόνιμη τεχνική υποστήριξή του.

Εσείς φυσικά μπορείτε να ζητήσετε όλες τις παραμετροποιήσεις και τους αυτοματισμούς για τη δημιουργία γέφυρας με το δικό σας λογιστικό πρόγραμμα, απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια των συνεργατών μας λογιστών, για όσο ο πελάτης σας παραμένει ενεργός χρήστης του λογισμικού Pegasus.

 

Ειδική προσφορά για το μΕlite προς τους πελάτες σας

Η Tesae δραστηριοποιείται για πάνω από 36 χρόνια στην δημιουργία των λογισμικών Pegasus που καλύπτουν πληρούν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών κλάδων.

Πέραν όμως των έτοιμων παραμετροποιημένων προγραμμάτων που διαθέτουμε για τους κλάδους όπως: 

έχουμε και λύση για πιο μικρές επιχειρήσεις λιανικής, μικρά eshops & ελεύθερους επαγγελματίες με το λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης μElite μόνο από 149€/χρόνο!

Γιατί να γίνεις συνεργάτης λογιστής της Tesae Group

 • Πέραν των προνομίων που απολαμβάνουν οι συνεργάτες λογιστές για όσο ο πελάτης σας παραμένει ενεργός χρήστης του λογισμικού Pegasus υπάρχουν πολλαπλά οφέλη και για τους πελάτες σας:
 • Τα προγράμματά μας είναι τα μοναδικά στην ελληνική αγορά που προσφέρει απεριόριστες θέσεις εργασίας, χωρίς να αυξάνεται η τιμή του συμβολαίου ή του προγράμματος. 
 • Επίσης, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής μElite για την ηλεκτρονική τιμολόγηση με όλες τις ταμειακές μηχανές, ΕΑΦΔΣΣ και ζυγαριές της αγοράς, ( με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να συνδεθούν με Η/Υ)
 • Ακόμη , οι εφαρμογές Pegasus της TESAE συνδέονται και επικοινωνούν με όλα τα λογιστικά προγράμματα της αγοράς με τη χρήση του Module Γέφυρες Λογιστικής. Η έκδοση μElite παρόλο που δε δέχεται επιπλέον Module υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων(export) σε αρχείο, ώστε να αποστέλλονται απευθείας σε εσάς.
 • Συνεχής υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.
 • Σας δίνουμε τη δυνατότητα για παρουσίαση στο χώρο σας ή στην έδρα του πελάτη και για online demo χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.